Member

Professor homepage link image Satoshi Fujimoto
Associate Professor homepage link image Takeshi Mizushima
Assistant Professor Atsushi Tsuruta
PD Researcher James de Lisle
Sectretary Toshiko Imada
M2 Nobuhiro Nagata
M2 Yuji Horio
M2 Kohei Maruo
M2 Wataru Mori
M2 Taiki Matsushita
M1 Naoyuki Kimura
M1 Takumi Sanno
M1 Daichi Takikawa
M1 Yasuhide Hata
M1 Shinya Matsuba
B4 Jun Koikawa
B4 Kozo Hiranuma
B4 Yuumi Yamagami