Member

Professor homepage link image Satoshi Fujimoto
Associate Professor Takeshi Mizushima
Assistant Professor Atsushi Tsuruta
PD Researcher James de Lisle
Sectretary Toshiko Imada
PD Yukinobu Fujimoto
M2 Yusuke Ishihara
M2 Hiroki Uematsu
M2 Takuro Kobayashi
M2 Shunsuke Miyazaki
M1 Nobuhiro Nagata
M1 Yuji Horio
M1 Kohei Maruo
M1 Wataru Mori
M1 Taiki Matsushita
B4 tadashi kimura
B4 daichi takikawa
B4 yuta tomohira
B4 yasuhide hata
B4 shinya matsuba